Microsoftteams image (9)

Obchodní podmínkyVelká Kunratická

Kompletní znění obchodních podmínek.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) spolku SPARTAK PRAHA 4 z.s., se sídlem Děkanská vinice I 987/5, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 063 77 076, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 68997 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, která je provozována na internetové adrese www.velkakunraticka.cz (dále jen „webové rozhraní“).

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Prodávající může znění obchodních podmínek měnit, či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3. Kupující souhlasí s užitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

2. Kupní smlouva

2.1. Kupující objednává služby či zboží doplňkového prodeje odesláním registračního formuláře prostřednictvím webového rozhraní.

2.2. Při registraci na webovém rozhraní je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v rámci objednávky je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

2.3. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem akceptace registračního formuláře prodávajícím.

2.4. Registrační formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. registraci účastníka,

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny.

2.5. Jedním registračním formulářem je možno přihlásit maximálně 10 účastníků.

2.6. Účastník se může přihlásit pouze do své věkové kategorie dle podmínek v aktuální Propozici Velké kunratické, která je dostupná na webovém rozhraní.

2.7. V den závodu lze kupní smlouvu uzavřít pouze ústně v místě konání závodu.

3. Kupní cena a platební podmínky

3.1. Kupní cenu tvoří cena účasti na závodu (dále jen „startovné“) a kupní cena zboží doplňkového prodeje.

3.2. Kupní cena je splatná do 36 hodin od uzavření kupní smlouvy. Nezaplacením kupní ceny v této lhůtě automaticky zaniká kupní smlouva odstoupením prodávajícího.

3.3. Povinnost splatit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího uvedený v registračním formuláři při on-line registraci.

3.4. V den konání závodu je kupní cena splatná okamžikem uzavření kupní smlouvy. Tuto povinnost lze splnit pouze zaplacením kupní ceny hotově prodávajícímu.

3.5. Do dne konání závodu je možné plnit pouze formou dle bodu 3.3 těchto podmínek.

3.6. V den konání závodu je možné plnit pouze formou dle bodu 3.4 těchto podmínek.

3.7. Plnění kupní ceny je možné pouze v českých korunách.

3.8. Prodávající informuje kupujícího o přijetí plnění po připsání příslušné částky dle bodu 3.3 těchto podmínek posláním zprávy elektronické komunikace na elektronickou adresu uvedenou kupujícím v registračním formuláři.

3.9. Prodávající poskytne plnění spočívající v umožnění účasti na závodě předáním startovního čísla, a ve zboží objednaném prostřednictvím doplňkového prodeje v den a místě konání závodu.

4. Další práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Kupující nabývá právo účastnit se závodu zaplacením celého startovného.

4.2. Kupující zaplacením kupní ceny kupuje objednané zboží doplňkového prodeje.

4.3. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.4. V případě zrušení závodu z důvodu vyšší moci (např. extrémních klimatických podmínek) nemá kupující, s ohledem na dosud účelně vynaložené náklady prodávajícím, právo na vrácení startovného.

4.5. Kupující má právo reklamovat předmět plnění v rámci práv z vadného plnění dle ustanovení § 2099 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Odesláním registračního formuláře dává kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím pro účely registrace a tvorbu startovních a výsledkových listin.

5.2. Odesláním registračního formuláře dává kupující souhlas s pořizováním obrazových a zvukových záznamů prodávajícím i jejich užitím pro komerční účely.

5.3. Prodávající má povinnost zajistit ochranu osobních údajů získaných dle bodů 5.1 a 5.2 ve smyslu zabránění přístupu nepovolaným osobám a zpracovávat tyto osobní údaje pouze v souladu s těmito obchodními podmínkami.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Pokud právní poměr založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se právní poměr řídí právem České republiky.

6.2. V ostatním se závazkový právní poměr řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.3. Kontaktní údaje prodávajícího:
6.3.1. adresa pro doručování: SPARTAK PRAHA 4 z.s., se sídlem Děkanská vinice I 987/5, Nusle, 140 00 Praha 4;
6.3.2. adresa elektronické komunikace: info@velkakunraticka.cz