Microsoftteams image (9)

Propozice a pravidla závoduVelká Kunratická

Propozice 90. ročníku VK

Prosíme všechny závodníky a další účastníky VK, aby se řádně seznámili s propozicemi závodu a žádáme o jejich dodržování. Děkujeme!

 • Datum konání: 12. 11. 2023
 • Místo konání: Kunratice u Dolnomlýnského rybníka (přístup z ulice Krále Václava IV)

Kategorie a tratě VK

 • Všechny tratě a kategorie startují po dvojicích dle startovního čísla, a to intervalovým startem po 10 s.
Hlavní start (u altánu)
Čas Kategorie Rok narození Délka tratě Barva značení
8:30 dorostenky 2006-2007 1330m modrá
žákyně starší 2008-2009 1330m modrá
8:45 dorostenci 2006-2007 1900m žlutá
žáci starší 2008-2009 1900m žlutá
9:00 ženy 2003 a starší 1900m žlutá
juniorky 2004-2005 1900m žlutá
10:00 muži 2003 a starší 3100m červená
junioři 2004-2005 3100m červená
ženy hrádek 2005 a starší 3100m červená
Dětský start (nad mlýnem)
Čas Kategorie Rok narození Délka tratě Barva značení
9:50 žáci mladší 2010-2012 840m bílá
10:25 žákyně mladší 2010-2012 840m bílá
11:00 kluci mladší 2016-2018 370m růžová
11:40 děvčata mladší 2016-2018 370m růžová
12:30 kluci starší 2013-2015 630m zelená
13:10 děvčata starší 2013-2015 630m zelená

Přihlášky

 • Přihlašování na VK probíhá prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách VK.
 • On-line přihlašování na adrese www.velkakunraticka.cz bude spuštěno od 9. 10. 2023 ve 20:00
 • Přihláška je považována za platnou až po připsání požadované částky na účet pořadatele. Platbu je třeba provést neprodleně po provedení registrace. K připsání požadované částky musí dojít nejdéle do 24 hodin od podání přihlášky, jinak je platba považovaná za neplatnou a rezervované startovní číslo je uvolněno pro další zájemce.
 • V rámci jedné registrace lze přihlásit maximálně 10 závodníků.
 • Celkový počet účastníků závodu je omezen na 3600, počet běžců přes Hrádek na 2700. Pořadatel si vyhrazuje možnost omezení počtu přihlášek v jednotlivých kategoriích.
 • Závodníci mužské kategorie, kteří splňují podmínky pro zařazení do elitní kategorie (čas pod 13:05 alespoň v jednom ze 2 posledních ročníků VK v kategorii mužů a juniorů, resp. pod 7:10 v kategorii dorostu) a chtějí startovat v této skupině závodníků, zaškrtnou při on-line přihlášení políčko „Elita”. V případě, že závodník nesplňuje podmínky elitní kategorie, bude zařazen do pořadí mužské kategorie.
 • Závodníci se mohou zúčastnit závodu jen ve své věkové kategorii podle ročníku narození.
 • Při on-line registraci lze objednat oficiální trička VK. Trika budou vydávána ve speciálním stanu (vedle stanu prezentace), nebo na stánku partnera. Trika budou vydávána oproti číslu závodníka, který objednávku vytvořil (první uvedený závodník v objednávce).
 • Změny v registraci lze provádět do 20. 10. 2023 mailem. Poté jsou možné pouze změny při prezentaci (viz níže).
 • Platné registrace na hlavní ženskou trať nelze změnit na trať ženy-Hrádek.
 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.

Prezentace

 • Prezentace (vyzvednutí obálky, startovního čísla s elektronickým čipem) probíhá v den závodu od 7:30 na hlavní louce (pro hlavní start) a od 8:00 ve stanu v ulici Krále Václava IV. (pro dětský start). Prezentace probíhá během celého závodu.
 • Při prezentaci lze provést změny a opravy v přihláškách za 100,- Kč na určeném stanovišti.
 • Oproti startovnímu číslu si závodníci mohou kdykoliv během závodu vyzvednout objednaná oficiální trika VK ve speciálním stanu pro výdej trik na hlavní louce (společné výdejní místo pro všechny kategorie).

Startovné

 • Muži a junioři, ženy-Hrádek - 500 Kč
 • Ženy a juniorky - 400 Kč
 • Dorost a starší žactvo - 200 Kč
 • Mladší žactvo - 100 Kč
 • Děti - 100 Kč
 • Při neúčasti závodníka z jakéhokoliv důvodu se startovné nevrací
 • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě zásahu vyšší moci je pořadatel oprávněn odsunout start závodu, nebo zrušit závod. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.

Měření časů

 • Všechny kategorie jsou měřeny technologií pasivních čipů integrovaných do startovních čísel. Startovní čísla se připevňují na hruď. Tato startovní čísla s čipy se nevrací.
 • Účastník musí mít po celou dobu závodu připevněn čip ve startovním čísle a mít viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté.
 • Při porušení těchto pokynů může být účastník okamžitě vyloučen a diskvalifikován.
 • Reálný čas je měřen od proběhnutí startem do proběhnutí cílem.
 • Měření zajišťuje společnost Onlinesystem.

Výsledky a vyhlašování

 • Předběžné výsledky budou vyvěšovány na louce u hlasatele, on-line výsledky budou po doběhu kategorie dostupné na adrese www.velkakunraticka.cz/vysledky.
 • Oficiální výsledky budou uvedeny na webových stránkách VK týden po skončení závodu (po ukončení reklamací).

 • Vyhlašování vítězů bude probíhat na pódiu u hlasatele dle následujícího časového rozvrhu:
  o 10:15 - ženy – všechny kategorie, žákyně st., dorostenky, juniorky, žáci starší, dorostenci
  o 11:40 - žáci mladší, žákyně mladší, veteráni VK, veteránky VK
  o 14:30 - junioři, muži – všechny kategorie, ženy-Hrádek
  o Časové údaje jsou orientační, vyhlášení začíná nejdříve 15 min. po doběhnutí posledního závodníka.

 • V závodech mužů jsou vyhlašovány tyto kategorie:
  o muži celkem - 1–6. pořadí
  o a dále kategorie: muži do 39 let; 40–49 let; 50–59 let; 60–69 let; 70 a více let - vždy 1–3. pořadí
  o veteráni VK (20 a více startů) - 1–3. pořadí.

 • V závodech žen jsou vyhlašovány tyto kategorie:
  o ženy celkem - 1–6. pořadí
  o a dále kategorie: ženy do 29 let; 30–39 let; 40–49 let; 50–59 let; 60 a více let – vždy 1–3. pořadí.
  o veteránky VK (20 a více startů) - 1–3. pořadí
  o ženy-Hrádek - 1–3. pořadí.

 • V závodech mládeže jsou vyhlašovány tyto kategorie:
  o junioři, juniorky - 1–3. pořadí
  o dorostenci, dorostenky - 1–3. pořadí
  o starší žáci, starší žákyně - 1–3. pořadí
  o mladší žáci, mladší žákyně - 1–3. pořadí.

 • Pro kategorie kluci mladší, kluci starší, děvčata mladší a děvčata starší se vyhlašování nekoná.

 • Nejlepších šest závodníků na trati mužů a žen (kromě starších žákyň) obdrží poštou peněžité ceny.

 • Věcné a upomínkové ceny věnované partnery budou předány vítězům všech kategorií při vyhlášení vítězů.

 • Všichni účastníci dětského startu dostávají diplom a upomínkové předměty od partnerů závodu.

 • Případné nesrovnalosti v předběžných výsledcích se řeší vyplněním reklamačního lístku, ihned po zjištění, v místě prezentace. Dodatečné reklamace lze řešit nejpozději do 17. 11. 2023 na adrese vysledky@velkakunraticka.cz.

 • Protest proti průběhu závodu lze podat nejpozději 30 minut po vyvěšení výsledků nebo zobrazení výsledků dané kategorie online se vkladem 200 Kč u stanoviště změn a oprav.

Další ustanovení

 • V kategorii veteránů VK startují závodníci, kteří se podle statistiky zúčastnili závodu v kategorii mužů nebo žen nejméně dvacetkrát, zahajují závod své kategorie a startují v pořadí podle počtu účastí.
 • Kategorie ženy-Hrádek (vložený závod žen, vedený po hlavní mužské trati) je vypsána pro juniorky a ženy (bez rozlišení věkových kategorií).
 • Do počtu startů v kategorii žen se (pro statistiku závodu) zahrnují pouze starty na hlavní ženské trati (1900 m) – nezapočítávají se starty v kategorii ženy-Hrádek.
 • Závodí se podle pravidel atletiky a ČAS, podle ustanovení těchto propozic a v rámci fair play.
 • Na trati a soutěžním prostoru není dovoleno držení či používání video nebo audio přehrávačů, rádií, vysílaček, mobilních telefonů či podobných přístrojů.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie a videozáznamy účastníků závodu v souladu se zákonem. Jedná se o nekomerční využití v obrazových materiálech závodu.
 • Závodníci všech kategorií startují na vlastní nebezpečí a berou na sebe odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne jim, nebo pořadateli, nebo třetím osobám před, během, či po závodě.
 • Mládež do 18 let startuje na odpovědnost zákonných zástupců.
 • Podmínkou účasti v dětských kategoriích je, aby se děti při řazení před startem a na trati obešly bez pomoci rodičů.
 • Startující prohlašují, že k závodu nastupují po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu.
 • Pořadatel nezajišťuje pojištění pro účastníky.
 • Za odložené věci pořadatel neručí.
 • Na trať mužů přes Hrádek (výběh na Hrádek a sběh k hájovně) je vstup, mimo účast v závodě, zakázán. Omezení platí i pro trénink na trati v průběhu roku. Žádáme všechny závodníky o dodržování tohoto ustanovení, které je jednou z podmínek povolení závodu.
 • Účastníci berou na vědomí, že podle zákona je vstup do lesa vždy na vlastní nebezpečí
 • Všechny účastníky závodu žádáme, aby v maximální míře šetřili přírodní prostředí. Mimo vlastní účast v závodě se mohou pohybovat jen po cestách a ve vymezených prostorech. Vstup do lesa mimo cesty a vymezené prostory je zakázán.
 • Vjezd motorovými vozidly do prostoru závodu a do lesa je zakázán.
 • Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích.
 • Ustanovení těchto propozic mohou být v případě nezbytnosti pořadatelem doplněna nebo upravena.
 • Veškeré další informace jsou k dispozici na adrese info@velkakunraticka.cz.
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.velkakunraticka.cz.

Pořadatel

 • Pořadatelem Velké Kunratické je atletický klub Spartak Praha 4 (www.sp4.cz) a jím zřízený Organizační výbor Velké Kunratické